Plan połączenia

30.11.2017 r. Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana).

1. Zawiadomienie art. 21 Rozporządzenia
2. Szczegółowe informacje z art.21 Rozporządzenia
3. Pan Połączenia
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
5. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.10.2017r.,
7. Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej będącej spółką publiczną,
8. Statut Spółki Europejskiej
9. Raport bieżący nr 74/2017
15.12.2017 r. Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie przy ul. Józefa Maronia 44, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 6270011620, REGON 272549956, będąca spółką publiczną _Dalej: Spółka Przejmująca_.

2. Spółka przejmowana - ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10984, numer identyfikacyjny 06506712. _Dalej: Spółka Przejmowana_.

Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017 r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami ELKOP S.A. - http://www.elkop.pl oraz ELKOP1 Polska Akciová společnost - http://elkopse.eu a także raportem bieżącym ELKOP S.A. ESPI nr 73/2017 w dniu 30.11.2017 r. Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. J. Maronia 44 w Chorzowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ELKOP S.A. spółki ELKOP1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a_ oraz 18 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001 r. _Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1_ _Dalej: Rozporządzenie SE_.

Spółka Przejmująca - ELKOP S.A. jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki ELKOP1 Polska Akciová společnost - Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek ELKOP S.A. informuje, że:
  • plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
  • nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
  • nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat,
  • nie określa się warunków przyznania akcji SE,
  • nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE _Spółkę Przejmującą_ uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo.
Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej.

Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitent przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 74/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Raport bieżący nr 77/2017
21.12.2017 r. Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia

Raport bieżący nr 79/2017