Komunikaty ze spółki
Notowania

Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.
Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)
Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej
Raport kwartalny Q 3/2017
Zawarcie umowy pożyczki
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta
Powołanie Komitetu Audytu
Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl