Komunikaty ze spółki
Notowania

Raport kwartalny Q 3/2017
Zawarcie umowy pożyczki
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta
Powołanie Komitetu Audytu
Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego
Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Prośba Zarządu Emitenta do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu akcji na rachunkach
Raport półroczny P 2017
Informacja dla Akcjonariuszy – zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl