Komunikaty ze spółki
Notowania

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Raport półroczny P 2016
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Raport kwartalny Q 1/2016
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta
Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2016 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl